Georgia

No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Kampanya kontra iti panagsigarilyo ken panag-momma dagiti agtutubo, matutukan

LA TRINIDAD, Benguet (PIA) -- Isaksakad dagiti eksperto a matutukan ti kampanya mainaig iti panagsigarilyo ken panagusar iti betel quid wenno momma kadagiti agtutubo iti probinsiya.
 
Sigun kenni Patrick Pineda, Health Education and Promotion Officer ti Department of Health - Cordillera, kasapulan a matutukan dagiti agtutubo gaputa nangato ti porsiyento dagiti agsigsigarilyo iti nasao a sektor.
 
Rimuar iti 2021 Benguet Global Youth Tobacco Survey (BeGATS) a 14.2% kadagiti smokers ti nagrugi nga agsigarilyo ken 14% ti nagrugi nga agngalngal iti betel quid idi agtawen da iti 12 agingga 18.

"Nakita natin, 'yung target audience natin, focus natin on the ages 12-18. So, 'yun 'yung primary na audience natin, to focus 'yung ating atensyon, 'yung ating efforts sa pag-address para hindi at a young age ... na hindi na sila mag-umpisa na manigarilyo at early ages," kuna ni Pineda.
 
Innayun na a kasapulan met laeng a mapapigsa ken maingetan ti implementasyon dagiti ordinansa mainaig iti panagsigarilyo ken panag-momma.
 
Insingasing pay ni Pineda ti pannakabukel ti communication plan nu sadino, kasapulan ti localized information education campaign para iti sektor a kasapulan a matutukan kas kadagiti agtutubo.

Iti naangay a Kapihan sa Benguet: Smoke-free Benguet Press Conference idi May 11, 2022. (PIA-CAR)

"Maganda pong tingnan din natin 'yung policy ng school regarding chewing of momma. Building up a curriculum and also IEC material on it," kuna met ni Ma. Cecilia Agpawa ti Smoke-Free Benguet.

Ni Dr. Mercedes Calpito manipud iti Provincial Department of Health Office - Benguet iti naangay a Kapihan sa Benguet: Smoke-free Benguet Press Conference idi May 11, 2022. (PIA-CAR)

Kabayatanna, impetteng ni Dr. Mercedes Calpito manipud iti Provincial Department of Health Office - Benguet a kasapulan dagiti napigpigsa a polisiya ken ti nainget a pannakaipatungpal dagiti panglakagam tapnu maisardengen ti panagsigarilyo ken panagngalngal iti momma.
 
"We highly urge our lawmakers na to craft mga policies that will also include protection especially of our youth. Para maprotektahan sila sa effect nitong smoking and betel quid ... Our policy makers, let us help one other to reduce, if not, stop itong mga engagement or itong cigarette smoking and betel quid chewing," panawagan ni Calpito. (DEG)

*****

Isinusulong ng mga eksperto ang pagtutok sa kampanya kaugnay sa paninigarilyo at paggamit ng betel quid o momma ng mga kabataan sa probinsiya.
 
Ayon kay Patrick Pineda, Health Education and Promotion Officer ng Department of Health - Cordillera, kailangang matutukan ang mga kabataan dahil mataas ang percentage ng mga naninigarilyo sa naturang sektor.
 
Lumabas sa 2021 Benguet Global Youth Tobacco Survey (BeGATS) na 14.2% sa mga smokers ang nagsimulang manigarilyo at 14% ang nagsimulang gumamit ng betel quid nang edad 12 hanggang 18 ang mga ito.
 
"Nakita natin, 'yung target audience natin, focus natin on the ages 12-18. So, 'yun 'yung primary na audience natin, to focus 'yung ating atensyon, 'yung ating efforts sa pag-address para hindi at a young age ... na hindi na sila mag-umpisa na manigarilyo at early ages," ani Pineda.
 
Idinagdag nito na kailangan ding palakasin at paigtingin ang implementasyon ng mga ordinansa kaugnay sa paninigarilyo at pagmo-momma.
 
Iminungkahi pa ni Pineda ang pagbuo ng communication plan kung saan, kailangan aniya ng localized information education campaign para sa sektor na kailangang matutukan gaya ng mga kabataan.
 
"Maganda pong tingnan din natin 'yung policy ng school regarding chewing of momma. Building up a curriculum and also IEC material on it," saad naman ni Ma. Cecilia Agpawa ng Smoke-Free Benguet.
 
Inihayag naman ni Dr. Mercedes Calpito mula sa Provincial Department of Health Office - Benguet na kailangan pa ng malakas na polisiya at ang maigting na pagpapatupad sa mga alituntunin upang matigil na ang paninigarilyo at paggamit ng momma.
 
"We highly urge our lawmakers na to craft mga policies that will also include protection especially of our youth. Para maprotektahan sila sa effect nitong smoking and betel quid ... Our policy makers, let us help one other to reduce, if not, stop itong mga engagement or itong cigarette smoking and betel quid chewing," ang panawagan ni Calpito. (DEG)

About the Author

Jamie Joie Malingan

Regional Editor

CAR

Feedback / Comment

Get in touch