Georgia

No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Bamboo Industry Cluster Enhancement Program ti CAR, naibinsa-binsa

BAGUIO CITY (PIA) -- Naibinsa-binsa ti maipanggep iti Bamboo Industry Cluster Enhancement Program ti Cordillera a maitunos iti National Bamboo Development Plan.
 
Sigun kenni DTI-CAR OIC Regional Director ken Regional Bamboo Industry Development Council - CAR Regional Executive Committee chair Juliet Lucas, karaman kadagiti strategic goal da ket ti panangipatungpal iti proactive advocacy para iti pakabuklan ti ti industriya.
 
"Our objective here is to enhance awareness of the people on the significance of bamboo across multiple avenues such as environmental protection, business development, and climate change mitigation," kuna ni Lucas.
 
Tarigagay da met laeng a maaddaan iti data information management para iti tuloy-tuloy a panang-update iti agdama a database pakairamanan ti inventory dagiti bamboo farmers, processors, key partners, resource speakers, ken equipment and machinery suppliers.
 
Kinuna ni Lucas nga ipinal ti DTI-CAR ti inisyal nga industry profile maibasar iti datus a naala manipud kadagiti stakeholders iti 2021 nu sadino, ma-update daytoy iti tinnawen.
 
Innayun na a panggep da metlaeng a maaddaan iti community-based enterprises para iti bamboo industry tapnu mapadur-as ti biyag dagiti maseknan a komunidad. Iti agdama ket adda ti pito a community-based enterprises iti rehiyon, uppat ditoy ket adda iti Abra.
 
"Through the community-based enterprises, we desire to develop and be the stimulus of production and productivity likewise product development that transform into sales and income. I know that bamboo won't fail us considering its versatility. We are very optimistic that there is future in bamboo," ni Lucas.

Kinunana a panggep da metlaeng a maaddaan iti bamboo plantations iti nadumaduma a lugar, maasa ti kabaelan ken pannakaammo iti kawayan babaen iti capacity building efforts, ken maital-o ken mailako dagiti produkto manipud iti kawayan.
 
Dinakamat ni Lucas a ti probinsiya ti Ifugao ti maysa kadagiti aktibo nga addaan iti plantasyon ti kawayan partikular iti ili ti Aguinaldo, Lamut, ken Kiangan ngem saan daytoy nga umdas nangruna ta adu ti pakausaran na.
 
"We encourage those who are interested to have their own plantation, not only for their use. They can also be a raw material supplier. They can be manufacturers. They can be processors. Whatever they would be in the whole value chain," kuna ni Lucas. (JDP/DEG-PIA CAR)

Ni DTI-CAR OIC Regional Director ken RBIDC Regional Executive Committee chair Juliet Lucas iti 1st Regional Investment Forum for the Bamboo Industry in CAR idi Setyembre 28, 2022.

Tagalog translation:

Bamboo Industry Cluster Enhancement Program ng CAR,  inilatag

BAGUIO CITY (PIA) -- Inilatag ang Industry Cluster Enhancement Program ng Cordillera na naaayon sa National Bamboo Development Plan.
 
Ayon kay DTI-CAR OIC Regional Director at Regional Bamboo Industry Development Council - CAR Regional Executive Committee chair Juliet Lucas, kabilang sa kanilang strategic goal ay ang pagpapatupad ng proactive advocacy sa kabuuan ng industriya.
 
"Our objective here is to enhance awareness of the people on the significance of bamboo across multiple avenues such as environmental protection, business development, and climate change mitigation," saad ni Lucas.
 
Layunin din nila na magkaroon ng data information management para sa patuloy na pag-update sa kasalukuyang database na kinabibilangan ng inventory ng mga bamboo farmers, processors, key partners, resource speakers, at equipment and machinery suppliers.
 
Sinabi ni Lucas na isasapinal ng DTI-CAR ang inisyal na industry profile batay sa datos mula sa mga stakeholders noong 2021 kung saan, taunan ang pag-update dito.
 
Nais din nila na magkaroon ng community-based enterprises para sa bamboo industry upang mapaunlad ang buhay ng mga kinauukulang komunidad. Sa ngayon ay pito ang community-based enterprises sa rehiyon, apat dito ay nasa Abra.
 
"Through the community-based enterprises, we desire to develop and be the stimulus of production and productivity likewise product development that transform into sales and income. I know that bamboo won't fail us considering its versatility. We are very optimistic that there is future in bamboo," si Lucas.
 
Aniya, hangarin din nilang magkaroon ng bamboo plantations sa iba't ibang lugar, mahasa ang kakayahan at kaalaman patungkol sa kawayan sa pamamagitan ng capacity building efforts, at maitaguyod at maibenta ang mga produkto mula sa kawayan.
 
Binanggit ni Lucas na ang lalawigan ng Ifugao ang isa sa mga aktibong may plantasyon ng kawayan partikular sa bayan ng Aguinaldo, Lamut, at Kiangan ngunit hindi aniya ito sapat lalo na at maraming gamit ang kawayan.
 
"We encourage those who are interested to have their own plantation, not only for their use. They can also be a raw material supplier. They can be manufacturers. They can be processors. Whatever they would be in the whole value chain" (DEG-PIA CAR)

About the Author

Jamie Joie Malingan

Regional Editor

CAR

Feedback / Comment

Get in touch