Georgia

No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

CARE Program, silulukat para kadagiti kliyente ken PLHIVs a makapaspasar iti diskriminasyon

BAGUIO CITY (PIA) -- Aw-awisen ti non-profit, community-based organization a TLF Share dagiti key population ken people living with HIVs (PLHIVs) a makapaspasar iti diskriminasyon ken human rights violation nga agkamang da iti sidong ti programa a Community Access to Redress and Empowerment (CARE).
 
Karaman iti key population dagiti men having sex with men, transgender women, people deprived of liberty, people who inject drugs, sex workers, ken dagiti adda iti enclosed settings kas kadagiti pulis ken soldado.
 
Kinuna ni Cordillera Administrative Region CARE Officer Jeson Lamagon a nakasagana da a mangipaay iti kaskenan a tulong kadagiti biktima tapnu magun-od da ti hustisya.
 
"Ang purpose po ng program na ito is para i-assist ang ating mga clients or ang ating mga key participants sa pag-seek po ng justice and mechanism kapag sila po ay naka-experience ng discrimination or kahit anong klase ng human rights violation in the faces of their HIV status and sexual orientation, and gender identity and expression," ti panangilawlawag ni Lamagon.
 
Mangipatpatungpal da iti legal literacy training para kadagiti right holders tapnu maipakaammo kadakuada ti karbengan da, nu kaanu a nalabsing daytoy, ken nu kasapulanen a maipaayan iti aksyon.
 
Mangipapaay da metlaeng iti sensitization training para kadagiti duty bearers kas kadagiti health workers ken law enforcement agencies; redress mechanism and legal assistance; community mobilization and advocacy; ken tulong kadagiti lokal a gobyerno iti panangpapintas kadagiti ordinansa wenno polisiya da mainaig iti HIV/AIDS.
 
Karaman kadagiti serbisyo nga ipapaay ti CARE Program ket mediation and conciliation para iti posible a pannakarisut ti kaso, documentation para iti nalaklaka a pannakaipaay ti kaskenan a serbisyo iti kliyente, ken legal advice.
 
"Ang ginagawa po natin diyan is nagshi-share lang po tayo ng information sa ating mga clients kung ano 'yung mga step by step na kailangan nilang gawin para makuha po nila 'yung hustisya every time na nava-violate po ang kanilang karapatan," kuna ni Lamagon.

NI Cordillera Administrative Region CARE Officer Jeson Lamagon iti naangay a Regional AIDS Assistance Team 3rd Quarter Meeting itay laeng nabiit. (PIA-CAR)

"Kapag may mga cases po sa CAR involving PLHIV discrimination and human rights violation is puwede po nilang ilapit sa akin and ako na po 'yung makikipag-coordinate sa ating mga partner lawyers and legal offices para po maibigay 'yung aksyon or tulong na kailangan po ng client," innayun na.
 
Mabalin a kontaken ti CARE Hotline a 0968-226-7576 ken 0916-169-1713.
 
Ti CARE Program ket maysa kadagiti kangrunaan a programa ti TLF Share. Ti TLF Share ti napili kas maysa kadagiti implementing organizations ti Global Fund for AIDS, TB, and Malaria Country Grant iti 2018-2020 ken 2021-2023, tapnu marisut dagiti human rights-related barriers iti pananggun-od iti HIV and AIDS services. (JDP/DEG-PIA CAR)

Tagalog translation:

CARE Program, bukas para sa nga  kliyente, PLHIVs na nakakaranas ng diskriminasyon

BAGUIO CITY (PIA) -- Hinihikayat ng non-profit, community-based organization na TLF Share ang mga key population at people living with HIVs (PLHIVs) na nakararanas ng diskriminasyon at human rights violation na lumapit lamang sila sa kanilang programa na Community Access to Redress and Empowerment (CARE).
 
Kabilang sa key population ang mga men having sex with men, transgender women, people deprived of liberty, people who inject drugs, sex workers, at mga nasa enclosed settings gaya ng mga pulis at sundalo.
 
Inihayag ni Cordillera Administrative Region CARE Officer Jeson Lamagon na handa silang magbigay ng kaukulang tulong sa mga biktima upang makamit nila ang hustisya.
 
"Ang purpose po ng program na ito is para i-assist ang ating mga clients or ang ating mga key participants sa pag-seek po ng justice and mechanism kapag sila po ay naka-experience ng discrimination or kahit anong klase ng human rights violation in the faces of their HIV status and sexual orientation, and gender identity and expression," paliwanag ni Lamagon.
 
Nagsasagawa sila ng legal literacy training para sa mga right holders upang maipaalam sa kanila ang kanilang karapatan, kung kailan sila nalabag, at kung kailangan nang bigyan ng aksyon.
 
Nagbibigay din sila ng sensitization training para sa mga duty bearers gaya ng mga health workers at law enforcement agencies; redress mechanism and legal assistance; community mobilization and advocacy; at tulong sa mga pamahalaang lokal sa pagpapaganda sa kanilang ordinansa o polisiya kaugnay sa HIV/AIDS.
 
Kabilang sa mga serbisyong ibinibigay ng CARE Program ay mediation and conciliation para sa posibleng pagresolba sa kaso, documentation para sa mas madaling pagbibigay ng kaukulang serbisyo sa kliyente, at legal advice.
 
"Ang ginagawa po natin diyan is nagshi-share lang po tayo ng information sa ating mga clients kung ano 'yung mga step by steps na kailangan nilang gawin para makuha po nila 'yung hustisya every time na nava-violate po ang kanilang karapatan," saad ni Lamagon.
 
"Kapag may mga cases po sa CAR involving PLHIV discrimination and human rights violation is puwede po nilang ilapit sa akin and ako na po 'yung makikipag-coordinate sa ating mga partner lawyers and legal offices para po maibigay 'yung aksyon or tulong na kailangan po ng client," dagdag pa nito.
 
Maaaring kontakin ang CARE Hotline sa 0968-226-7576 at 0916-169-1713.
 
Ang CARE Program ay isa sa mga pangunahing programa ng TLF Share. Ang TLF Share ang napiling isa sa mga implementing organizations ng Global Fund for AIDS, TB, and Malaria Country Grant sa 2018-2020 at 2021-2023, upang mabigyang solusyon ang mga human rights-related barriers sa pagkamit ng HIV and AIDS services. (JDP/DEG-PIA CAR)

About the Author

Jamie Joie Malingan

Regional Editor

CAR

Feedback / Comment

Get in touch