Georgia

No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

PSA-CAR, nagbalakad iti panangusar iti printable PH national ID

BAGUIO CITY (PIA) -- Aw-awisen ti Philippine Statistics Authority - Cordillera (PSA-CAR) dagiti awanan pay laeng iti PhilID wenno physical national ID card nga usaren da ti printable wenno alternate ID.
 
Iti DILG-CAR At Your Service Program itay laeng nabiit, binalakadan ni PSA-CAR Chief Administrative Officer Adrian Cerezo dagiti mangayat a mangusaren iti nasao a sistema nga agturong da laeng kadagiti registration centers para iti maipatungpal a proseso.
 
"Mangyari lamang na pumunta sa mga registration centers natin at dalhin ho 'yung transaction slip or transaction number noong narehistro sila and then ive-verify natin kung meron na sila nung tinatawag natin na printable o alternate na ID," ni Cerezo.
 
Kinunana a kalpasan ti berepikasyon ket maiyimprinta ti ID a mabalin nga usaren ti maseknan nga indibidual.
 
Linawlawagan na met a ti printable ID ket saan a kasukat ti physical ID.
 
"'Yung printable ID ho na 'yun ay hindi ho replacement kundi complement po 'yun. Ibig sabihin, darating at darating pa rin 'yung physical na ID," pananglawlawag ti opisyal.
 
Kinuna met ni Cerezo a tuloy-tuloy ti pannakikoordinar da iti Bangko Sentral ng Pilipinas ken iti PhlPost para iti distribusyon dagiti national ID.

Ni PSA-CAR Chief Administrative Officer Adrian Cerezo iti DILG-CAR At Your Service Program idi Nobyembre 15, 2022.

As of October 31, 2022 ket agarup 80,000 PhilID ti naiwaras wenno 12% manipud iti pakabuklan a 665,000 a nagrehistro iti intero a Cordillera. Kaaduan ditoy ket naiwaras iti Abra, Kalinga, ken Ifugao.

Tuloy-tuloy latta met ti panagparehistro ti PSA-CAR kadagiti saan pay a nakarehistro nga agtawen iti lima agpangato. Puntirya ti rehiyon a makailista iti 1.6 million registrants.
 
Dinakamat met ni Cerezo nga idiaydiaya da ti Birth Registration Assistance Project para kadagiti indibidual nga awanan paylaeng iti certificate of live birth nga agrehistro iti national ID. Kinunana a kadagiti registration centers, libre a maiproseso ti delayed registration of live birth. (JDP/DEG-PIA CAR)

Tagalog translation:

Printable PH national ID pwedeng gamitin  ayon sa PSA-CAR

BAGUIO CITY (PIA) -- Hinihikayat ng Philippine Statistics Authority - Cordillera (PSA-CAR) ang mga wala pa ring PhilID o physical national ID card na gamitin nila ang printable o alternate ID.
 
Sa DILG-CAR At Your Service Program kamakailan, pinayuhan ni PSA-CAR Chief Administrative Officer Adrian Cerezo ang mga nais nang gamitin ang nasabing sistema na magtungo lamang sila sa mga registration centers para sa isasagawang proseso.
 
"Mangyari lamang na pumunta sa mga registration centers natin at dalhin ho 'yung transaction slip or transaction number noong narehistro sila and then ive-verify natin kung meron na sila nung tinatawag natin na printable o alternate na ID," si Cerezo.
 
Aniya, pagkatapos ng berepikasyon ay iimprinta ang ID na maaaring gamitin ng mga kinauukulang indibidual.
 
Nilinaw naman nito na ang printable ID ay hindi kapalit ng physical ID.
 
"'Yung printable ID ho na 'yun ay hindi ho replacement kundi complement po 'yun. Ibig sabihin, darating at darating pa rin 'yung physical na ID," paglilinaw ng opisyal.
 
Sinabi naman ni Cerezo na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa PhlPost para sa distribusyon ng mga national ID.
 
As of October 31, 2022 ay halos 80,000 PhilID ang naipamigay o 12% mula sa kabuuang 665,000 na nagrehistro sa buong Cordillera. Karamihan ay na-distribute sa Abra, Kalinga, at Ifugao.
 
Patuloy pa rin ang pagpaparehistro ng PSA-CAR sa mga hindi pa nakarehistro na edad lima pataas. Puntirya ng rehiyon na makapagtala ng 1.6 million registrants.
 
Binanggit naman ni Cerezo na iniaalok nila ang Birth Registration Assistance Project para sa mga indibidual na wala pa ring certificate of live birth na magrerehistro para sa national ID. Sinabi nito na sa mga registration centers, libre na iproproseso ang delayed registration of live birth. (JDP/DEG-PIA CAR)

About the Author

Jamie Joie Malingan

Regional Editor

CAR

Feedback / Comment

Get in touch