No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Bakunahang Bayan II, maipatungpal inton Dec. 5-7

BAGUIO CITY (PIA) -- Ituloy manen ti Department of Health (DOH) kabinnadang da dagiti local government units ken dagiti partners daytoy ti PinasLakas Campaign babaen iti Bakunahang Bayan II: Special COVID-19 Vaccination Days inton December 5-7, 2022.
 
Panggep ti aktibidad a mapapartak ti pannakaidanon ti vaccination services iti eligible population a mabalinen nga agpabakuna iti first booster, ken tapnu mapangato pay ti bilang dagiti mabakunaan iti primary series (first ken second dose) kadagiti agtawen iti lima agingga sangapulo ket maysa.
 
Kinuna ni DOH-CAR Health Education and Promotion Officer III Patrick Pineda a maitunos daytoy iti direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos, Jr. a mapangato ti COVID-19 vaccine coverage iti panagleppas ti December 2022.
 
"Ang baseline dito ay booster is for protection," impetteng na.
 
Naallukoy ti amin a rehiyon nga agkuti para iti Special Vaccination Days.
 
Inaklon met ni Pineda nga agtaltalinaed a karit kadakuada ken kadagiti partners dagitoy ti COVID-19 vaccination campaign iti probinsiya ti Benguet ken Ifugao.
 
Maibasar iti datus ti DOH-CAR as of November 21, 2022, 66.38% wenno 97,332 iti target population ti Ifugao ti fully vaccinated bayat a 70.92% wenno 103,990 ti partially vaccinated.
 
Kabayatanna, ti Benguet ket nakailistan iti 253,692 fully vaccinated wenno 73.26% ti target population. Dumanon iti 270,230 individuals wenno 78.03 percent ti nakaawat metten iti at least one dose ti COVID-19 vaccine. (JDP/DEG-PIA CAR)

(Source: DOH-CAR)
During the Advovacy/Consultative meeting for the Regional Network on Health Promotion Champions and Partners. (PIA-CAR)

Tagalog translation:

Bakunahang Bayan II: Special COVID-19 Vaccination Days sa Dec. 5-7

BAGUIO CITY (PIA) -- Ipagpapatuloy ng Department of Health (DOH), katuwang ang mga local government units at ang kanilang mga partners  ang PinasLakas Campaign sa pamamagitan ng Bakunahang Bayan II: Special COVID-19 Vaccination Days sa December 5-7, 2022.
 
Layunin ng aktibidad na mapabilis ang pagpaparating ng  vaccination services sa eligible population na maaaring maturukan ng first booster, at upang mapataas pa ang bilang ng mga mababakunahan ng primary series (first at second dose) sa mga edad lima hanggang labing isa.
 
Sinabi ni DOH-CAR Health Education and Promotion Officer III Patrick Pineda na naaayon din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na pataasin ang COVID-19 vaccine coverage sa pagtatapos ng December 2022.
 
"Ang baseline dito ay booster is for protection," giit nito.
 
Hinikayat ang lahat ng rehiyon na makibahagi sa Special Vaccination Days.
 
Aminado naman si Pineda na nananatiling hamon para sa kanila at sa kanilang mga partners ang COVID-19 vaccination campaign sa lalawigan ng Benguet at Ifugao.
 
Batay sa datos ng DOH-CAR as of November 21, 2022, 66.38% o 97,332 sa target population ng Ifugao ang fully vaccinated habang 70.92% o 103,990 ang partially vaccinated.
 
Samantala, ang Benguet ay nakapagtala na ng 253,692 fully vaccinated o 73.26% sa target population. Aabot naman sa 270,230 individuals o 78.03%  ang naturukan na ng isang dose ng COVID-19 vaccine. (JDP/DEG-PIA CAR)


About the Author

Jamie Joie Malingan

Regional Editor

Cordillera Administrative Region

Feedback / Comment

Get in touch