Georgia

No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

ABCDE vs. HIV/AIDS, naibinglay

LA TRINIDAD, Benguet (PIA) -- Nangipaay iti palagip ti Benguet Provincial Health Office (PHO) mainaig iti Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome(HIV/AIDS)  kagiddan ti panangobserbar iti World AIDS Day ita nga aldaw, Disyembre 1.
 
Sigun kenni Benguet PHO HIV/STI/AIDS Program Coordinator Darwin Simsim, kasapulan a lagipen ti tunggal maysa ti ABCDE wenno Abstinence, Be mutually faithful, Consistent and correct use of condom, Do not use illegal drugs or drink alcohol, ken ti Education and early detection of HIV.
 
"Mahalaga po na malaman po natin ang HIV status. Get tested po. Bago po tayo sasalang sa screening test, tayo po muna ay sasalang sa isang counseling tungkol sa HIV/AIDS kung ano po nararapat po nating gawin," kuna ni Simsim.
 
Imbalakad na ti panagturong kadagiti health centers nu agkasapulan iti assistance mainaig paylaeng iti HIV testing.
 
Inlawlawag na met a ti HIV ket virus a nu makauneg iti bagi ket mang-atake iti immune system. Nu saan a masigud, agtinnag daytoy iti AIDS.

Kinunana a mabalin a maiyakar ti nasao a sakit babaen iti pannakinnaig nga awan ti proteksyon, panangawat iti kontaminado a dara, ken mabalin daytoy a maiyakar ti maysa nga ina iti anak na babaen iti breast milk.

Iti agdama ket awan pay ti agas ti nasao a sakit ngem sigun kenni Simsim, mabalin daytoy a maliklikan babaen iti panangsurot iti ABCDE.
 
Iti tema nga "Equalize", ti World AIDS Day ket oportunidad para kadagiti tattao iti sangalubungan nga agkaykaysa tapnu labanan ti HIV, tapnu ipakita ti suporta kadagiti people living with HIV (PLHIV), ken tapnu lagipen dagiti pimmusay gapu iti AIDS-related illness. Daytoy metlaeng ti aldaw tapnu maiyam-ammo dagiti baro ken epektibo a programa ken polisiya ti nadumaduma a sektor tapnu malabanan ti HIV/AIDS. (JDP/DEG-PIA CAR)

Ni Benguet PHO HIV/STI/AIDS Program Coordinator Darwin Simsim. (Screen captured from Benguet PHO FB)

Tagalog translation:

ABCDE kontra HIV/AIDS, ipinaalala ng Benguet PHO

LA TRINIDAD, Benguet (PIA) -- Nagbigay ng paalala ang Benguet Provincial Health Office (PHO) kaugnay sa  Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome(HIV/AIDS) kasabay ng paggunita ng World AIDS Day ngayong araw, Disyembre 1.
 
Ayon kay Benguet PHO HIV/STI/AIDS Program Coordinator Darwin Simsim, kailangang alalahanin ng bawat isa ang ABCDE o Abstinence, Be mutually faithful, Consistent and correct use of condom, Do not use illegal drugs or drink alcohol, at ang Education and early detection of HIV.
 
"Mahalaga po na malaman po natin ang HIV status. Get tested po. Bago po tayo sasalang sa screening test, tayo po muna ay sasalang sa isang counseling tungkol sa HIV/AIDS kung ano po nararapat po nating gawin," ani Simsim.
 
Ipinayo nito ang pagtungo sa mga health centers kung nangangailangan ng assistance kaugnay sa HIV testing.
 
Ipinaliwanag naman nito na ang HIV ay virus na kapag nakapasok sa katawan ay aatakehin nito  ang immune system. Kung hindi mapipigilan, magreresulta ito ng AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome.
 
Aniya, maaaring mahawa sa nasabing sakit sa pamamagitan ng pakikipagtalik na walang proteksyon, pagtanggap ng kontaminadong dugo, at maaaring mahawa ang anak ng isang ina sa pamamagitan ng breast milk.
 
Sa ngayon ay wala pang lunas ang nasabing sakit ngunit ayon kay Simsim, maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng pagsunod sa ABCDE.
 
Sa temang "Equalize", ang World AIDS Day ay pagkakataon para sa mga tao sa buong mundo na magkaisa upang malabanan ang HIV, upang maipakita ang suporta sa people living with HIV (PLHIV), at upang maalala ang mga nasawi dahil sa AIDS-related illness. Ito rin ang araw upang maipakilala ang mga bago at epektibong programa at polisiya ng iba't ibang sektor upang malabanan ang HIV/AIDS. (JDP/DEG-PIA CAR)

About the Author

Jamie Joie Malingan

Regional Editor

Cordillera Administrative Region

Feedback / Comment

Get in touch