No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

SIM Registration Caravan, maidanon sadiay Atok inton Enero 26

ATOK, Benguet (PIA) -- Ipatungpal ti Department of Information and Communications Technology (DICT), National Telecommunications (NTC) ken dadduma pay nga ahensiya ti gobyerno ti SIM registration caravan iti Municipal Gymnasium ti Atok sadiay Sayangan, Paoay inton Enero 26, 2023.
 
Maysa ti Atok kadagiti sangapulo ket lima a nabigbig a lokasyon iti nadumaduma a probinsiya a pakaipatungpalan ti SIM registration caravan.
 
Sigun kenni NTC Officer-in-Charge Commissioner Ella Blanca Lopez, ipatungpal da ti SIM registration babaen iti regional offices dagitoy iti pannakitinnulong dagiti telecommunication companies ken dadduma pay nga opisina ti gobyerno.
 
"This endeavor is aimed at maximizing SIM subscriber participation in the SIM registration process, thereby helping ensure the successful implementation of the SIM Registration Act," kuna ni Lopez iti maysa a waragawag.
 
Inlawlawag met ni DICT Spokesperson ken Undersecretary Anna Mae Yu Lamentillo a panggep ti government-led facilitation ti SIM registration kadagiti nasulinek a lugar a masigurado nga awan ti mailaksid iti implementasyon ti linteg ken maileppas ti rehistrasyon iti naituding a panawen.
 
"We are reaching out to SIM end users in areas with limited telecommunication or internet access to assist them in registering their SIMs. The DICT's free Wi-Fi sites will serve as the hubs for SIM registration in geographically isolated and disadvantaged areas," ni Lamentillo.

Sigun met kenni DICT Secretary Ivan John Uy iti Laging Handa Public Briefing (Jan. 24, 2023), adu dagiti awanan paylaeng iti ID a mangpaneknek iti pakabigbigan da isut gapuna a planoen da ti panangiraman iti national ID system iti SIM Registration caravan.

"'Pag mag-SIM card registration kami dun sa remote areas, dadalhin na rin namin 'yung national ID system para right there, pagkarehistro nila ng national ID, mag-SIM card registration na rin sila," ni Uy.

Binilin metten ti Department of the Interior and Local Government dagiti maseknan a local government units a siguradoen da ti naballigi a pannakaipatungpal ti SIM registration.
 
Manamnama pay nga agi-set up ti Department of Justice iti NBI one-stop-shops tapnu dagiti umili nga awanan iti government-issued ID ket makaala iti NBI clearance nga isu ti usaren da iti SIM registration.
 
Maibasar iti datus ti DICT as of 11:59 PM ti Enero 22, 2023, dumanonen iti nasurok 24.12 million dagiti nairehistro a SIM. (DEG-PIA CAR)

Tagalog translation:

SIM registration caravan   sa Atok, Benguet  sa Enero 26

ATOK, Benguet (PIA) -- Isasagawa ng Department of Information and Communications Technology (DICT), National Telecommunications (NTC) at iba pang ahensiya ng pamahalaan ang SIM registration caravan sa Municipal Gymnasium ng Atok sa Sayangan, Paoay sa Enero 26, 2023.
 
Isa ang Atok sa 15 na lokasyon sa iba't ibang lalawigan kung saan isasagawa ang SIM registration caravan.
 
Ayon kay NTC Officer-in-Charge Commissioner Ella Blanca Lopez, isasagawa nila ang SIM registration sa pamamagitan ng kanilang regional offices katuwang ang mga telecommunication companies at iba pang opisina ng gobyerno.
 
"This endeavor is aimed at maximizing SIM subscriber participation in the SIM registration process, thereby helping ensure the successful implementation of the SIM Registration Act," ani Lopez sa isang pahayag.
 
Paliwanag naman ni DICT Spokesperson ken Undersecretary Anna Mae Yu Lamentillo, layunin ng government-led facilitation ng SIM registration sa mga liblib na lugar na masiguro na walang maiiwan sa implementasyon ng batas at matatapos ang rehistrasyon sa itinakdang panahon.
 
"We are reaching out to SIM end users in areas with limited telecommunication or internet access to assist them in registering their SIMs. The DICT's free Wi-Fi sites will serve as the hubs for SIM registration in geographically isolated and disadvantaged areas," si Lamentillo.
 
Ayon naman kay DICT Secretary Ivan John Uy sa Laging Handa Public Briefing (Jan. 24, 2023), marami pa ring mga walang ID na magpapatunay sana sa kanilang pagkakakilanlan kaya pagpaplanuhan nila kung isasama ang national ID system sa SIM Registration caravan.
 
"'Pag mag-SIM card registration kami dun sa remote areas, dadalhin na rin namin 'yung national ID system para right there, pagkarehistro nila ng national ID, mag-SIM card registration na rin sila," si Uy.
 
Inatasan na ng Department of the Interior and Local Government ang mga kinauukulang local government units na siguruhin ang matagumpay na SIM registration.
 
Inaasahan naman magsi -set up ang Department of Justice ng NBI one-stop-shops upang ang mga walang government-issued ID ay maaaring makakuha ng NBI clearance na gagamitin nila sa SIM registration.
 
Batay sa datos ng DICT as of 11:59 PM ng Enero 22, 2023, aabot na sa mahigit 24.12 million ang mga nairehistrong SIM. (DEG-PIA CAR)
 

About the Author

Jamie Joie Malingan

Regional Editor

Cordillera Administrative Region

Feedback / Comment

Get in touch